WebCam Monitor 6.22

WebCam Monitor 6.22

DeskShare – 6,3MB – Shareware – Windows
5 Stars User Rating
WebCam Monitor turns your PC into a video surveillance system. Use any camera with WebCam Monitor to detect an intrusion or other unusual activity. When an alarm condition is detected, the program can sound an audible alarm, or quietly send you an email with a snapshot. The alerts can be configured to automatically capture snapshot images, or record video and audio. You can automatically upload your recordings to any FTP location for easy viewing or safe storage. WebCam Monitor can be setup in minutes using a wizard to auto-configure the application for common monitoring and alert scenarios. All settings, such as alerts, snap and video recordings, or FTP uploading can be turned on and off using the built-in scheduler. All monitoring and alert events are logged with date and time stamps. State of the art motion detection triggers alerts. You can adjust the sensitivity of the detection, and mask out areas of the camera view to avoid false alarms. Over 100 camera models are supported with full pan / tilt and digital zoom controls when available. All of the settings can be customized, including the sensitivity of the motion and sound detection, the interval between snapshots, and the way that images are captured and transmitted. Download and try the most advanced PC video surveillance tool today.

Tổng quan

WebCam Monitor là một Shareware phần mềm trong danh mục Truyền thông được phát triển bởi DeskShare.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 251 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của WebCam Monitor là 6.22, phát hành vào ngày 01/06/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 28/08/2007.

WebCam Monitor đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 6,3MB.

Người sử dụng của WebCam Monitor đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho WebCam Monitor!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 251 UpdateStar có WebCam Monitor cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
MyCommerce
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản